دانلود تحقیق و پایان نامه

ads3

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰ ب.ظ

 دانلود رایگان مقاله مدیریت اثربخش


مدیریت اثربخش
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:36

 دانلود رایگان مقاله افول سازمانی
افول سازمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:36
 دانلود رایگان مقاله رابطه پراگماتیسم و عملگرایی با علم مدیریت
رابطه پراگماتیسم و عملگرایی با علم مدیریت
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:36
 دانلود رایگان مقاله درک ماهیت، اهمیت و پیامدهای مثبت گرایی در سازمان ها
درک ماهیت، اهمیت و پیامدهای مثبت گرایی در سازمان ها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:36
 دانلود رایگان مقاله مدیریت بر مبنای هدف تیمی
مدیریت بر مبنای هدف تیمی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:35
 دانلود رایگان مقاله مدیران و قضاوت دقیق
مدیران و قضاوت دقیق
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:35
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ذره بینی
مدیریت ذره بینی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:35
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی هیئت‌های مدیره عوامل و استانداردهای جدید
ارزیابی هیئت‌های مدیره عوامل و استانداردهای جدید
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:35
 دانلود رایگان مقاله کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان
کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:35
 دانلود رایگان مقاله الگــوی منطقی برای ارزیابی سازمان و برنامه ها

 دانلود رایگان مقاله طراحی کانون ارزیابی مدیران
طراحی کانون ارزیابی مدیران
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:31
 دانلود رایگان مقاله اهمیت تدوین شاخصهادر سیستم ارزیابی
اهمیت تدوین شاخصهادر سیستم ارزیابی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:31
 دانلود رایگان مقاله رویکرد تی.ئی.ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی
رویکرد تی.ئی.ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:31
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان
ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:30
 دانلود رایگان مقاله مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:30
 دانلود رایگان مقاله اندازه گیری عملکرد سازمانها (با استفاده از مدل تعالی کانجی)
اندازه گیری عملکرد سازمانها (با استفاده از مدل تعالی کانجی)
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:30
 دانلود رایگان مقاله ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی
ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:30
 دانلود رایگان مقاله ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد موثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران
ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد موثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:29
 دانلود رایگان مقاله چالش های جدید ارزیابی عملکرد وارائه الگوی موثر درسازمانهای تحقیقاتی
چالش های جدید ارزیابی عملکرد وارائه الگوی موثر درسازمانهای تحقیقاتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  17:29
 دانلود رایگان مقاله بررسی میزان بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت های صنعتی صادرکننده

بررسی میزان بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت های صنعتی صادرکننده
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:35

 دانلود رایگان مقاله بررسی تجارت مکملی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
بررسی تجارت مکملی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله شناخت فرهنگها در فروش بین المللی
شناخت فرهنگها در فروش بین المللی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله مدیریت نامهای تجاری
مدیریت نامهای تجاری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله جودو ورزش ماندن مقابل رقبای بزرگ
جودو ورزش ماندن مقابل رقبای بزرگ
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله رقابت‌پذیری از دیدگاه ((مدل الماس)) پورتر
رقابت‌پذیری از دیدگاه ((مدل الماس)) پورتر
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:34
 دانلود رایگان مقاله تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سوم
تبلیغات شفاهی پارادایم هزاره سوم
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:34
 دانلود رایگان مقاله رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری
رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:34
 دانلود رایگان مقاله فنون مذاکره برای حل مسائل سازمانی
فنون مذاکره برای حل مسائل سازمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:32
 دانلود رایگان مقاله توریسم درمانی

 دانلود رایگان مقاله پیش بینی تکنولوژی؛ جهش در روشنی


پیش بینی تکنولوژی؛ جهش در روشنی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:48

 دانلود رایگان مقاله آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت
آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:48
 دانلود رایگان مقاله آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک)
آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک)
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:47
 دانلود رایگان مقاله آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت
آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:47
 دانلود رایگان مقاله تصویرپردازی از آینده براساس اندیشه‌ها و آثار شهدا: مورد مطالعه ویژگی‌های جامعه آرمانی
تصویرپردازی از آینده براساس اندیشه‌ها و آثار شهدا: مورد مطالعه ویژگی‌های جامعه آرمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:47
 دانلود رایگان مقاله متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاری
متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:47
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک عملیاتی در بانک های تجاری
مدیریت ریسک عملیاتی در بانک های تجاری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:47
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها
مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:46
 دانلود رایگان مقاله استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی
استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:44
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده کاوی

 


 دانلود رایگان مقاله بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:44
 دانلود رایگان مقاله تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران
تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:43
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک پروژه
دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک پروژه
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:43
 دانلود رایگان مقاله فرایند توسعه محصول جدید
فرایند توسعه محصول جدید
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:43
 دانلود رایگان مقاله الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه
الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:43
 دانلود رایگان مقاله سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه
سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:42
 دانلود رایگان مقاله قراردادهای انتقال فناوری
قراردادهای انتقال فناوری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:42
 دانلود رایگان مقاله توسعه پایدار ؛ مقایسه هند و ژاپن
توسعه پایدار ؛ مقایسه هند و ژاپن
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:42
 دانلود رایگان مقاله جذب استعداد در یک بازار رقابتی
جذب استعداد در یک بازار رقابتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:40
 دانلود رایگان مقاله جانشین پروری؛ کلید نجات در بحران استعدادها

 دانلود رایگان مقاله سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد


سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:39

 دانلود رایگان مقاله مدل بلوغ مدیریت استعداد
مدل بلوغ مدیریت استعداد
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله مدیریت استعداد در فرایندهای توسعه منابع انسانی
مدیریت استعداد در فرایندهای توسعه منابع انسانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک
قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله بهایابی برمبنای فعالیت در تجارت الکترونیک
بهایابی برمبنای فعالیت در تجارت الکترونیک
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:38
 دانلود رایگان مقاله فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هلدینگ
فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هلدینگ
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:38
 دانلود رایگان مقاله هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی
هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:38
 دانلود رایگان مقاله مقابله با بازارهای خاکستری
مقابله با بازارهای خاکستری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:38
 دانلود رایگان مقاله مبانی نفوذ پیام‌های تبلیغاتی
مبانی نفوذ پیام‌های تبلیغاتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:36
 دانلود رایگان مقاله نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی

 


 دانلود رایگان مقاله نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا
نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:32
 دانلود رایگان مقاله نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری
نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وتاثیرآن بر وفاداری مشتریان
ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وتاثیرآن بر وفاداری مشتریان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله بازمهندسی در نظام تنظیم بازار
بازمهندسی در نظام تنظیم بازار
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی
استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله پژوهشنامه برندینگ کارفرما: بررسی رابطه بین برندینگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان در یک سازمان غیر دولتی
پژوهشنامه برندینگ کارفرما: بررسی رابطه بین برندینگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان در یک سازمان غیر دولتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی چشم انداز هوش تجاری(BI) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها
ارزیابی چشم انداز هوش تجاری(BI) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:30
 دانلود رایگان مقاله سیستم مدیریت تغییر پروژه
سیستم مدیریت تغییر پروژه
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:30
 دانلود رایگان مقاله کاربردهای علم عصب شناسی در مدیریت تغییر
کاربردهای علم عصب شناسی در مدیریت تغییر
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:28
 دانلود رایگان مقاله مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان

  • رضا سلطانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی