دانلود تحقیق و پایان نامه

ads4

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۰۰ ب.ظ

 دانلود رایگان مقاله هفت افسانه درباره مدیریت تغییر


هفت افسانه درباره مدیریت تغییر
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:28

 دانلود رایگان مقاله تغییر سازمانی از دیدگاه نظریه آشوب
تغییر سازمانی از دیدگاه نظریه آشوب
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:27
 دانلود رایگان مقاله مدیریت تغییر فناوری
مدیریت تغییر فناوری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:27
 دانلود رایگان مقاله رهبری تغییر
رهبری تغییر
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:27
 دانلود رایگان مقاله یافته های یک نظرسنجی جهانی، سازماندهی برای مدیریت موفق تحول
یافته های یک نظرسنجی جهانی، سازماندهی برای مدیریت موفق تحول
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:27
 دانلود رایگان مقاله مدیریت و رهبری تحول
مدیریت و رهبری تحول
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:26
 دانلود رایگان مقاله دلایل ارتباطی هفت گانه عدم ایجاد تغییر در سازمانها
دلایل ارتباطی هفت گانه عدم ایجاد تغییر در سازمانها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:26
 دانلود رایگان مقاله موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی
موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:26
 دانلود رایگان مقاله درباره بررسی تاثیر به کار گیری الگوی مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد اقتصادی سازمان های گردشگری مذهبی در تهران
بررسی تاثیر به کار گیری الگوی مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد اقتصادی سازمان های گردشگری مذهبی در تهران
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:24
 دانلود رایگان مقاله مدیریت زمان در دانشگاه مجازی

 دانلود رایگان مقاله مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی


مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:23

 دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:23
 دانلود رایگان مقاله رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:23
 دانلود رایگان مقاله زوج های کارآفرین
زوج های کارآفرین
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:23
 دانلود رایگان مقاله کارآفرینی در دانشگاهها (مطالعه موردی)
کارآفرینی در دانشگاهها (مطالعه موردی)
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:23
 دانلود رایگان مقاله مشروعیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نو ظهور
مشروعیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نو ظهور
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:22
 دانلود رایگان مقاله بررسی مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
بررسی مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:22
 دانلود رایگان مقاله آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش ها و چالش ها
آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش ها و چالش ها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:22
 دانلود رایگان مقاله آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها
آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:19
 دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران (1385- 1364)
بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران (1385- 1364)

 دانلود رایگان مقاله بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی


بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:19

 دانلود رایگان مقاله دانشگاه کارآفرینی در اقتصاد جدید
دانشگاه کارآفرینی در اقتصاد جدید
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:19
 دانلود رایگان مقاله اهمیت و جایگاه کارآفرینی در سازمانها
اهمیت و جایگاه کارآفرینی در سازمانها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:18
 دانلود رایگان مقاله نقش آموزش در مدیریت سازمانهای بهداشتی -درمانی
نقش آموزش در مدیریت سازمانهای بهداشتی -درمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:18
 دانلود رایگان مقاله الگوی انتقالی درارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان
الگوی انتقالی درارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:18
 دانلود رایگان مقاله نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای
نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:18
 دانلود رایگان مقاله یادگیری ترکیبی
یادگیری ترکیبی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:17
 دانلود رایگان مقاله اثربخشی آموزشی
اثربخشی آموزشی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  13:17
 دانلود رایگان مقاله سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:54
 دانلود رایگان مقاله روش شناسی پویایی سیستم در نظام آموزش عالی
روش شناسی پویایی سیستم در نظام آموزش عالی

 دانلود رایگان مقاله اعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش


اعتبار سنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:53

 دانلود رایگان مقاله دانشگاه سازمانی ؛ آموزشگاه استراتژی سازمان
دانشگاه سازمانی ؛ آموزشگاه استراتژی سازمان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:53
 دانلود رایگان مقاله مدل مماس، مدل پیشنهادی برای نیازسنجی آموزشی
مدل مماس، مدل پیشنهادی برای نیازسنجی آموزشی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:53
 دانلود رایگان مقاله آموزش Online ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت
آموزش Online ره آورد نوین فناوری برای بهبود کیفیت
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:53
 دانلود رایگان مقاله رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی
رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:52
 دانلود رایگان مقاله مدیریت مشارکتی در سازمانها
مدیریت مشارکتی در سازمانها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:52
 دانلود رایگان مقاله ساختن یک تیم موفق؛ تلفیق تفاوتها
ساختن یک تیم موفق؛ تلفیق تفاوتها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:52
 دانلود رایگان مقاله انتخاب اعضای گروه؛ هماهنگی یا گوناگونی؟
انتخاب اعضای گروه؛ هماهنگی یا گوناگونی؟
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:50
 دانلود رایگان مقاله سازماندهی گروههای مشارکتی در سازمانهای یادگیرنده
سازماندهی گروههای مشارکتی در سازمانهای یادگیرنده
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:50
 دانلود رایگان مقاله تجارب کلیدی و عوامل موفقیت در همکاریهای بین سازمانی
تجارب کلیدی و عوامل موفقیت در همکاریهای بین سازمانی

 


 دانلود رایگان مقاله تفکر صحیح و نگاه به آینده : مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه ی مشارکت سازمانی
تفکر صحیح و نگاه به آینده : مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه ی مشارکت سازمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:49
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی و توسعه نظام پیشنهادها مدل CIPP
ارزیابی و توسعه نظام پیشنهادها مدل CIPP
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:49
 دانلود رایگان مقاله ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه
ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:49
 دانلود رایگان مقاله مدل‌سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری
مدل‌سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در موسسات مالی و اعتباری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:48
 دانلود رایگان مقاله رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی
رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:48
 دانلود رایگان مقاله ریسک مالی شاخص‌سازی و اندازه‌گیری
ریسک مالی شاخص‌سازی و اندازه‌گیری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:48
 دانلود رایگان مقاله روش شناسی استقرار رویکرد کارگزارمدار
روش شناسی استقرار رویکرد کارگزارمدار
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:46
 دانلود رایگان مقاله عملکرد صنایع کوچک در هندوستان
عملکرد صنایع کوچک در هندوستان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:45
 دانلود رایگان مقاله تحلیلی بر مسائل مالی شرکت جاسون اند جانسون
تحلیلی بر مسائل مالی شرکت جاسون اند جانسون
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:45
 دانلود رایگان مقاله مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی

 دانلود رایگان مقاله نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی


نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:45

 دانلود رایگان مقاله راهکارهای انجام جهاد اقتصادی در سطح ملی
راهکارهای انجام جهاد اقتصادی در سطح ملی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:45
 دانلود رایگان مقاله بررسی ابعاد جهاد اقتصادی
بررسی ابعاد جهاد اقتصادی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:44
 دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:44
 دانلود رایگان مقاله نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل
نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:44
 دانلود رایگان مقاله شناسایی و وزن دهی تورشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران AHP- فازی
شناسایی و وزن دهی تورشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران AHP- فازی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:42
 دانلود رایگان مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:42
 دانلود رایگان مقاله موفقیت در اجرای مهندسی ارزش
موفقیت در اجرای مهندسی ارزش
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:42
 دانلود رایگان مقاله نقشه برداری جریان ارزش؛ ابزار بهبود فرایند
نقشه برداری جریان ارزش؛ ابزار بهبود فرایند
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:41
 دانلود رایگان مقاله گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت ارزش
گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت ارزش

 دانلود رایگان مقاله سیاستهایی برای توسعه وسازماندهی تولید


سیاستهایی برای توسعه وسازماندهی تولید
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:41

 دانلود رایگان مقاله تلفیقی جدید برای طراحی محصول
تلفیقی جدید برای طراحی محصول
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:41
 دانلود رایگان مقاله کار‌کرد‌ها و مولفه‌‌های بنیادین تولید ناب
کار‌کرد‌ها و مولفه‌‌های بنیادین تولید ناب
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:41
 دانلود رایگان مقاله زنجیره های تامین
زنجیره های تامین
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:40
 دانلود رایگان مقاله نوآوری در فعالیت های منبع یابی ساخت و تحویل
نوآوری در فعالیت های منبع یابی ساخت و تحویل
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:38
 دانلود رایگان مقاله زنجیره عرضه ناب، چابک و ترکیب آنها
زنجیره عرضه ناب، چابک و ترکیب آنها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:37
 دانلود رایگان مقاله تبیین الگوی مهندسی مجدد برنامه ریزی احتیاجات کالا و مواد برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تبیین الگوی مهندسی مجدد برنامه ریزی احتیاجات کالا و مواد برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:37
 دانلود رایگان مقاله ارایه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی
ارایه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:37
 دانلود رایگان مقاله ارایه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار
ارایه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:36
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین در حالت منبع یابی منفرد با رویکرد فازی
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین در حالت منبع یابی منفرد با رویکرد فازی
  • رضا سلطانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی