دانلود تحقیق و پایان نامه

ads6

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ


 دانلود رایگان مقاله خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله انواع نوآوری از دیدگاه سازمان
انواع نوآوری از دیدگاه سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله نوآوری ناپیوسته رویکرد سازمانهای پیشرو
نوآوری ناپیوسته رویکرد سازمانهای پیشرو
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله نوآوری در آموزش عالی (برپایه مدل بالدریج)
نوآوری در آموزش عالی (برپایه مدل بالدریج)
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:34
 دانلود رایگان مقاله موانع ذهنی تفکر خلاق
موانع ذهنی تفکر خلاق
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:34
 دانلود رایگان مقاله خلاقیت وپارادایم های ذهنی منسوخ
خلاقیت وپارادایم های ذهنی منسوخ
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:32
 دانلود رایگان مقاله پذیرش نوآوری در موسسات خدماتی
پذیرش نوآوری در موسسات خدماتی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:32
 دانلود رایگان مقاله خلاقیت و نوآوری در مدیریت
خلاقیت و نوآوری در مدیریت
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:32
 دانلود رایگان مقاله راهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان
راهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:32
 دانلود رایگان مقاله نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط
نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط

 دانلود رایگان مقاله نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان


نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:31

 دانلود رایگان مقاله بررسی تطبیقی نظام نوآوری کشورهای مختلف در مقایسه با ایران
بررسی تطبیقی نظام نوآوری کشورهای مختلف در مقایسه با ایران
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله نوآوری استراتژیک
نوآوری استراتژیک
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله نوآوری و شکوفائی (نیاز استرا تژیک سازمان ها)
نوآوری و شکوفائی (نیاز استرا تژیک سازمان ها)
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:31
 دانلود رایگان مقاله فرآیند ایده تا بازار
فرآیند ایده تا بازار
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:28
 دانلود رایگان مقاله بکارگیری مدلهای نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش توان تولید فناوری
بکارگیری مدلهای نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش توان تولید فناوری
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:28
 دانلود رایگان مقاله مدیریت نوآوری در صنعت نفت
مدیریت نوآوری در صنعت نفت
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:28
 دانلود رایگان مقاله مدیریت نوآوری و انتقال دانش در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی
مدیریت نوآوری و انتقال دانش در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:28
 دانلود رایگان مقاله خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به استراتژیهای رقابتی اثربخش در هزاره سوم: ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژیهای رقابتی پورتر بر مبنای نوآوری
خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به استراتژیهای رقابتی اثربخش در هزاره سوم: ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژیهای رقابتی پورتر بر مبنای نوآوری
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:28
 دانلود رایگان مقاله بررسی منشا تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی – یک مطالعه ی تجربی در مورد نظر مدیران درباره ی مسائل مربوط به پروژه ی مدیریت علم در تایوان
بررسی منشا تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی – یک مطالعه ی تجربی در مورد نظر مدیران درباره ی مسائل مربوط به پروژه ی مدیریت علم در تایوان

 دانلود رایگان مقاله بررسی کاربرد اصول ابداعی TRIZ در تسریع روند نوآوری در سازمانهای پژوهشی و دانش محور؛ مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم


بررسی کاربرد اصول ابداعی TRIZ در تسریع روند نوآوری در سازمانهای پژوهشی و دانش محور؛ مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:27

 دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:27
 دانلود رایگان مقاله مدیریت بحران سازمانی
مدیریت بحران سازمانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:27
 دانلود رایگان مقاله بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران
بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:25
 دانلود رایگان مقاله تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:24
 دانلود رایگان مقاله بازنگری در بهره وری
بازنگری در بهره وری
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:24
 دانلود رایگان مقاله بررسی شاخص های بهره‌وری ، سرمایه های نامشهود سازمان
بررسی شاخص های بهره‌وری ، سرمایه های نامشهود سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:24
 دانلود رایگان مقاله مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد
مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:24
 دانلود رایگان مقاله مدیریت بهره وری از طریق اصلاح الگوی مصرف در بخش تقاضای انرژی کشور
مدیریت بهره وری از طریق اصلاح الگوی مصرف در بخش تقاضای انرژی کشور
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:24
 دانلود رایگان مقاله اندازه گیری بهره وری در شرکت های تولیدی به وسیله مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA)
اندازه گیری بهره وری در شرکت های تولیدی به وسیله مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA)
چهارشنبه 16 فروردین 1396  

 دانلود رایگان مقاله بررسی راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی درصنعت لبنیات ایران (مطالعه موردی کارخانه لبنیات مغان)


بررسی راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی درصنعت لبنیات ایران (مطالعه موردی کارخانه لبنیات مغان)
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:23

 دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد
بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:23
 دانلود رایگان مقاله ضرورت تشکیل حلقه های کیفی بر ایجاد اقیانوس آبی در سازمان ها
ضرورت تشکیل حلقه های کیفی بر ایجاد اقیانوس آبی در سازمان ها
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:21
 دانلود رایگان مقاله بررسی مفهوم و راهکارهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف
بررسی مفهوم و راهکارهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:21
 دانلود رایگان مقاله دفاتر مدیریت پروژه
دفاتر مدیریت پروژه
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:20
 دانلود رایگان مقاله اهمیت کاربرد ساختار شکست کار -WBS- در پروژه ها
اهمیت کاربرد ساختار شکست کار -WBS- در پروژه ها
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:20
 دانلود رایگان مقاله ارایه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی
ارایه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:20
 دانلود رایگان مقاله الگوریتم ابتکاری برای مساله زمان بندی پروژه با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی با منابع نامحدود
الگوریتم ابتکاری برای مساله زمان بندی پروژه با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی با منابع نامحدود
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:20
 دانلود رایگان مقاله مدیریت پروژه سازمانی؛ یک رویکرد تاریخی به مطالعه دفاتر مدیریت پروژه (PMOs)
مدیریت پروژه سازمانی؛ یک رویکرد تاریخی به مطالعه دفاتر مدیریت پروژه (PMOs)
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:19
 دانلود رایگان مقاله بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در تحلیل چالش های ساختاری و محیط اجرایی سازمان در مدیریت پروژه ها

 دانلود رایگان مقاله سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه


سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:19

 دانلود رایگان مقاله بررسی نقش مدیر پورتفلیوی پروژه : مقایسه ی یک مدیر داده و یک مشاور استراتژیک
بررسی نقش مدیر پورتفلیوی پروژه : مقایسه ی یک مدیر داده و یک مشاور استراتژیک
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:17
 دانلود رایگان مقاله پروژه های متعادل کننده ی جامعه و محیط؛ یک پروژه، برنامه و رویکرد پورت فولیو
پروژه های متعادل کننده ی جامعه و محیط؛ یک پروژه، برنامه و رویکرد پورت فولیو
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:17
 دانلود رایگان مقاله مدیریت پیشبرانه پروژه: بر اساس یک دیدگاه استراتژیک مدیریت پروژه توسط شبیه سازی
مدیریت پیشبرانه پروژه: بر اساس یک دیدگاه استراتژیک مدیریت پروژه توسط شبیه سازی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:17
 دانلود رایگان مقاله منابع انسانی در آغاز هزاره سوم
منابع انسانی در آغاز هزاره سوم
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:17
 دانلود رایگان مقاله مدیریت پاداش
مدیریت پاداش
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:16
 دانلود رایگان مقاله هنر رفتار با افراد دشوار
هنر رفتار با افراد دشوار
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:16
 دانلود رایگان مقاله نقش مهارتهای انسانی در کسب مزیت رقابتی
نقش مهارتهای انسانی در کسب مزیت رقابتی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:16
 دانلود رایگان مقاله سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار
سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:16
 دانلود رایگان مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی
چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

 دانلود رایگان مقاله درباره تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی


تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:14

 دانلود رایگان مقاله مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی
مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:13
 دانلود رایگان مقاله نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان
نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:13
 دانلود رایگان مقاله استرس،دلایل و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان
استرس،دلایل و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:13
 دانلود رایگان مقاله انواع پرداختهای تشویقی
انواع پرداختهای تشویقی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:13
 دانلود رایگان مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یادگیرنده
مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یادگیرنده
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:12
 دانلود رایگان مقاله تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی
تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:12
 دانلود رایگان مقاله مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات
مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:12
 دانلود رایگان مقاله نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان
نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:12
 دانلود رایگان مقاله الگوی بلوغ قابلیت کارکنان(P-CMM)
الگوی بلوغ قابلیت کارکنان(P-CMM)

 دانلود رایگان مقاله رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی


رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:5

 دانلود رایگان مقاله مدیریت منابع انسانی در عصر امروز
مدیریت منابع انسانی در عصر امروز
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:5
 دانلود رایگان مقاله کارشیفتگی؛بیماری جدید منابع انسانی
کارشیفتگی؛بیماری جدید منابع انسانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:5
 دانلود رایگان مقاله الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی
الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:5
 دانلود رایگان مقاله نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار
نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:5
 دانلود رایگان مقاله پیش بینی عرضه داخلی نیروی انسانی سازمانها با استفاده از مدل زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
پیش بینی عرضه داخلی نیروی انسانی سازمانها با استفاده از مدل زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:4
 دانلود رایگان مقاله توانمند سازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی
توانمند سازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:4
 دانلود رایگان مقاله پارادیم نوین علوم مهندسی پژوهش محور
پارادیم نوین علوم مهندسی پژوهش محور
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:4
 دانلود رایگان مقاله ژاپن و کاربرد یافته های مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت
ژاپن و کاربرد یافته های مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:2
 دانلود رایگان مقاله توسعه آتی فنآوری و الزامات تربیت نیروی انسانی خبره در صنعت پالایش وپخش
توسعه آتی فنآوری و الزامات تربیت نیروی انسانی خبره در صنعت پالایش وپخش
  • رضا سلطانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی